خلاصه داستان : براى گروهى از وکیل هاى جوان برنامه ها براى یک تابستان رمانتیک و جالب تبدیل مى شود به ترور